Zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – společnost AUTONOVA BRNO s. r. o., se sídlem Masná 418/20, Brno, IČO: 46960341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno. pod. Odd C č.6252, (dále jen „Společnost“) – poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Jaké údaje zpracováváme:

Zpracováváme zejména údaje, které potřebujeme k nabídce a poskytování našich služeb. Jedná se zjednodušeně řečeno o všechny údaje, které jsou ve smlouvách nebo jiných obdobných formulářích nebo které jsme si sdělili za tímto účelem ústně či jinou domluvenou formou.
Typickým příkladem jsou:

 • údaje spojené s uzavřením smlouvy (jméno, příjmení, datum narození, bydliště aj.),
 • kontaktní údaje (telefon, e-mail, apod.),
 • sociodemografická data
 • a geografické údaje.

Ke zpracování dochází v rámci činnosti:

1. Realizace marketingových aktivit

Účel zpracování:
Oslovování s nabídkou produktů a služeb značky ŠKODA, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání k svátkům

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o produktech a službách ŠKODA AUTO, akcích, soutěžích, odebíraní novinek, reklamy, zasílání katalogu či zasílání přání k svátkům. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení.

Oprávnění ke zpracování:
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Doba zpracování a archivace:
Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme 5 let od udělení souhlasu, Váš souhlas následně archivujeme dalších 5 let.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

 • Marketingové agentury
 • Pořadatele eventů
 • Média
 • Importér
 • Provozovatel serverů
 • Guest managementové agentury

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

2. Nábor zaměstnanců

Účel zpracování:
Provedení výběrového řízení na danou pozici.

Popis účelu zpracování:
Provedení výběrového řízení na danou pozici, po dobu realizace výběrového řízení a také za účelem zefektivnění náborového procesu. Údaje používáme v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, email a další informace, které nám poskytnete nebo je získáme v souvislosti s výběrovým řízením.

Oprávnění ke zpracování:
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a).

Doba zpracování a archivace:
Tyto údaje uchováváme po dobu 6 měsíců po skončení výběrového řízení pro účely oslovení s nabídkou jiné vhodné uvolněné pozice.

Odkud informace získáváme:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit:

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

 • Přístup ke zpracovávaným osobním údajům
 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • Oprava nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů
 • Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování
 • Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů
 • Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce
 • Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné
 • Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Pro komunikaci se Společností ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

 • Elektronicky: autonova@autonova.cz
 • Telefonicky: 543 424 211
 • Písemně: AUTONOVA BRNO s.r.o., Masná 418/20, 602 00 Brno
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti následujícím způsobem: e-mail: Leichmann@autonova.cz

Možnost podání stížnosti:

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti nebo podat stížnost u dozorového orgánu:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk Sochora 27
170 00 Praha 7
Tel.: +420 234 665 111
http://www.uoou.cz