Oznámení protiprávního jednání

Společnost AUTONOVA BRNO s. r. o., se sídlem Masná 418/20, Brno, IČO: 46960341 (dále jen „Společnost“) zveřejňuje v souladu s ust. § 9, odst. 2, písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), následující informace:

Oznámení o protiprávním jednání lze podat příslušné osobě, jíž je Ing. Marek Leichmann, tel. 724 140 332, e-mail: whistleblowing@autonova.cz, a to písemně nebo ústně (na žádost oznamovatele je možná též osobní schůzka po předchozím objednání). Oznámení je možné podat také prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti; veškeré potřebné informace k podání oznámení naleznete na stránce https://oznamovatel.justice.cz (v případě podezření na porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu nelze oznámení podat Ministerstvu spravedlnosti, ale pouze Finančnímu analytickému úřadu, veškeré potřebné informace naleznete na stránce https://www.fau.gov.cz).

Bližší informace o tom, které osoby mohou být oznamovateli a jaký typ protiprávních jednání může být předmětem oznámení, naleznete v zákoně č. 171/2023 Sb. nebo Vám je poskytne příslušná osoba.

Oznamovateli je zaručena ochrana před odvetnými opatřeními a má právo být vyrozuměn o výsledku prověření svého oznámení.

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro Společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2, odst. 3, písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Compliance program

Je interní normou, vymezuje základní etická a právní pravidla chování společnosti AUTONOVA BRNO s.r.o., (dále jen „ANB“) a jejích zaměstnanců, výstižným způsobem shrnuje nejdůležitější povinnosti vyplývající pro zaměstnance společnosti ANB z právních předpisů a interních norem a působí jako prevence před společensky a právně závadným jednáním zaměstnanců, členů orgánů a ostatních osob jednajících v zájmu nebo v rámci činnosti společnosti ANB.

Mezi základní hodnoty společnosti ANB patří:

 • Týmová práce
 • Spolehlivost
 • Poctivost
 • Trvalé zlepšování procesů a výkonů
 • Profesionalita
 • Orientace na zákazníka
 • Profesní rozvoj a vzdělání
 • Etika a poctivost jednání

Cílem Compliance programu je zajistit plný soulad chování zaměstnanců společnosti ANB se všemi etickými a právními pravidly. Compliance program je určený pro každého, kdo vykonává jakékoliv činnosti jménem společnosti ANB anebo v rámci její činnosti. Compliance program pouze stručně shrnuje ustanovení právních předpisů a interních norem společnosti ANB, přičemž se zaměřuje pouze na hlavní oblasti činnosti ANB. Zaměstnanec je povinen bezvýhradně dodržovat právní předpisy a regulatorní požadavky relevantní pro výkon jeho pracovní činnosti zejména pak:

 • Povinnost zachovávat mlčenlivost
 • Dodržování pravidel hospodářské soutěže
 • Korektní fakturace, účetnictví a výkaznictví
 • Dodržování systému interních norem
 • Předcházení střetu zájmu
 • Předcházeni trestné činnosti
 • Orientování na klienta
 • Ochrana dobrého jména společnosti
 • Ochrana celospolečenských hodnot

Zaměstnanec je povinen plně respektovat základní hodnoty společnosti ANB a chovat se v souladu s těmito hodnotami.

Oznamování škodlivé činnosti

V případě, že se kdokoliv dozví o jednání, které je v rozporu s právními předpisy či závaznými interními normami, nebo má na takovou škodlivou činnost důvodné podezření, toto jednání oznámí vedení společnosti ANB. V případě, že je Zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právní úpravou, nebo způsobem, který představuje zneužití jeho postavení, odmítne takové jednání a oznámí tuto skutečnost svému přímému nadřízenému, případně jednatelům nebo členům dozorčí rady společnosti ANB.

Způsoby hlášení škodlivého jednání:

 • prostřednictvím standardních komunikačních kanálů – tel. 543424234, e-mail: mleichmann@autonova.cz
 • dopisem nebo osobně jednateli společnosti (v případě, že by využití standardních komunikačních kanálů pociťoval oznamovatel jako pro něj v dané situaci nevyhovující).

Osoby pověřené posouzením takového oznámení, jsou povinny striktně dodržovat pravidla týkající se zachování důvěrnosti a poskytnutí ochrany oznamovateli.