Všeobecné dodací podmínky

1.1. Sjednané způsoby cenové úpravy

1.1.1. V případě změny závazných právních předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy (např. změna celních nebo daňových či jiných předpisů), a dojde-li v důsledku těchto změn ke změně smluvní ceny, vzniká prodávajícímu právo v důsledku těchto změn změnit kupní cenu za předmět kupní smlouvy, bez dalšího souhlasu kupujícího.

1.1.2. Prodávající se zavazuje odevzdat předmět kupní smlouvy kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo nejpozději do termínu uvedeného v kupní smlouvě. za podmínky zaplacení celé kupní ceny.

1.1.3. Jiné změny ceny jsou možné na základě písemné dohody smluvních stran.

1.2. Způsob úhrady kupní ceny

1.2.1. Není-li v v kupní smlouvě uvedeno něco jiného, činí záloha na kupní cenu 10 % z kupní ceny. Kupující se zavazuje zaplatit zálohu v hotovosti nebo na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. Za den zaplacení zálohy na kupní cenu je považován den, kdy kupující uhradí tuto zálohu v hotovosti nebo kdy bude částka připsána na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy. Při platbě v hotovosti potvrdí prodávající příjem okamžitě. Při nesplnění povinnosti zaplatit zálohu řádně a včas je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

1.2.2. Zůstatek kupní ceny včetně případného zvýšení/snížení ve smyslu bodu 1.1. je kupující povinen uhradit prodávajícímu nejpozději při převzetí vozidla, a to buď úhradou v hotovosti či bankovním převodem, přičemž připsání platby v celkové výši sjednané ceny na účet prodávajícího, nejpozději v den avizované připravenosti prodávajícího k plnění, je podmínkou pro předání vozu kupujícímu.

1.2.3. Finanční limit pro platbu v hotovosti činí 250.000,- Kč.

1.3. Dodací lhůta a dodací podmínky

1.3.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět kupní smlouvy kupujícímu ve lhůtě uvedené v kupní smlouvě. Dodací lhůta smí být prodloužena u sériové výbavy maximálně o 8 týdnů a u vozidel se zvláštním vybavením maximálně o 12 týdnů. Po marném uplynutí uvedených lhůt má kupující právo odstoupit od smlouvy. Místem předání je adresa sídla prodávajícího.

1.3.2. Předmětem smlouvy je vozidlo uvedené vkupní smlouvě včetně objednané mimořádné výbavy. Od tohoto provedení se prodávající nesmí odchýlit, s výjimkou toho, že se jedná o konstrukční nebo barevné odchylky ze strany výrobce oproti grafickému vyobrazení vzorku dle katalogu.

1.3.3. Předání – Převzetí vozidla

1.3.3.1. Prodávající vyrozumí kupujícího o připravenosti plnit předmět smlouvy a o termínu předání vozidla na sjednaném místě.

1.3.3.2. Kupující musí vozidlo převzít ve lhůtě 10 dnů od termínu sděleného prodávajícím dle bodu 1.3.3.1. této smlouvy. Po 30 dnech trvání prodlení kupujícího s převzetím vozidla přechází nebezpečí škody na vozidle na kupujícího.

1.3.3.3. Je-li kupující v prodlení s převzetím vozidla v 10 denní lhůtě dle bodu 1.3.3.2. této smlouvy, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu poplatek za uskladnění vozidla. Poplatek za uskladnění vozidla činí 0,05 % z jeho celkové ceny za každý den prodlení, až do převzetí vozidla.

1.3.3.4. Převzetí vozidla potvrdí kupující svým podpisem, u právnických osob podpisem a razítkem

oprávněných osob, případně plnou mocí k převzetí vozidla s podpisem a razítkem oprávněných osob.

Prodávající je oprávněn požadovat identifikaci zmocněnce.

1.4. Odstoupení od smlouvy

1.4.1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud prodávající požaduje cenu vyšší o více než 5 % než je cena při podpisu smlouvy při současném zakalkulování zvýšení dle bodů 1.1.1. této smlouvy.

1.4.2. Provedení zvýšení ceny do 5 % dle bodu 1.1.1. neopravňuje kupujícího k odstoupení od smlouvy.

1.4.3. Pokud kupující nepřevezme vozidlo ve lhůtě k převzetí dle bodu 1.3.3.2. této smlouvy, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Dojde-li k porušení povinnosti kupujícího převzít vozidlo ve lhůtě k převzetí dle bodu 1.3.3.2. této smlouvy a/nebo k porušení povinnosti kupujícího zaplatit zálohu na kupní cenu dle bodu 1.2.1. této smlouvy a/nebo k porušení povinnosti kupujícího zaplatit zůstatek kupní ceny dle bodu 1.2.2. této smlouvy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši zálohy na kupní cenu vozu sjednané kupní smlouvy, nejméně však ve výši 10 % z kupní ceny vozu. Prodávající má právo započítat zálohu zaplacenou kupujícím na předmět koupě na smluvní pokutu. Právo na náhradu škody zůstává prodávajícímu nedotčeno.

1.4.4. Pokud kupující zvolil k financování úvěr a z jakéhokoli důvodu zruší úvěr před úplným zaplacením kupní ceny, je povinen oznámit prodávajícímu, zda do 14ti dnů následujících po zrušení úvěrové smlouvy uzavře s prodávajícím novou smlouvu, nebo zda se tato kupní smlouva jako smlouva hlavní zruší. Pokud kupující nevyrozumí prodávajícího o zrušení úvěrové smlouvy, odpovídá kupující za škodu, která v souvislosti s porušením této oznamovací povinnosti prodávajícímu vznikne.

1.5. Záruční podmínky

1.5.1. Reklamaci uplatňuje kupující na adrese provozovny prodávajícího uvedené v kupní smlouvě, a to osobně nebo písemně. Kupující je povinen při reklamaci podrobně popsat reklamovanou vadu, zvolit si způsob vyřízení reklamace v souladu se smlouvou, případně subsidiárně v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., a neučiní-li tak při uplatnění reklamace, přistavit na ústní či písemnou výzvu prodávajícího vozidlo, jehož vadu reklamuje. Prodávající zpravidla vyřídí reklamaci kupujícího v přiměřené lhůtě, která standardně nepřekračuje 30 kalendářních dní, nejpozději však do 60 kalendářních dní od předání vozidla k reklamaci prodávajícímu. V odůvodněných případech je prodávající oprávněn lhůtu pro vyřízení reklamace jednostranně prodloužit. Podmínky a lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace kupujících-spotřebitelů se řídí

zák. č. 634/1992 Sb.

1.5.2. Smluvní strany se dohodly, že ve vztahu k právům z vadného plnění vyplývajících ze zák. č. 89/2012

Sb. kupující vždy uplatní u prodávajícího práva z vadného plnění, která jsou přiměřená povaze reklamované vady. Bez ohledu na to, zda se jedná o podstatnou či nepodstatnou vadu vozidla platí, že je-li vada odstranitelná, uplatní kupující u prodávajícího primárně právo na odstranění vady opravou, a pokud se vada týká pouze součásti vozidla, uplatní kupující u prodávajícího primárně právo na opravu či výměnu vadné součásti vozidla.

1.5.3. Je-li kupujícímu poskytnuta nad rámec práv z vadného plnění vyplývajících ze zák. č. 89/2012 Sb. záruka za jakost prodávajícího či výrobce vozidla, řídí se podmínkami uvedenými v záruční listině, kterou prodávající kupujícímu předá spolu s doklady k vozidlu, a není-li takové záruční listiny, trvá záruka za jakost od předání vozidla kupujícímu po dobu, která je uvedena v této smlouvě s tím, že v rámci záruky za jakost je kupujícímu garantována výlučně bezplatná oprava vady vozidla, která na vozidle existovala při jeho předání zákazníkovi a projeví se v záruční době. Ve vztahu k záruce za jakost se výslovně vylučuje aplikace zák. č. 89/2012 Sb. Záruční doba se neprodlužuje o dobu, po níž kupující nemůže vozidlo v důsledku reklamace užívat, a kupující nemá právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti se záruční reklamací. Provedením záruční opravy se neobnovuje běh záruční doby ani není poskytována nová záruka za

jakost za náhradní díly, které byly při opravě použity.

1.5.4. Upozornění: Spotřeba paliva uvedená v technickém průkazu je technickým parametrem vozidla, zjištěným v umělém prostředí za konstantních podmínek. Při provozu vozidla na pozemních komunikacích může být skutečná spotřeba vyšší, zejména vlivem způsobu jízdy, povětrnostních podmínek, užíváním klimatizace a dalších spotřebičů, apod. Vyšší spotřeba není vadou výrobku, pokud není autorizovanými testy prokázán opak. Vadou výrobku není sám o sobě akustický projev vozidla nebo drobné odchylky v barevnosti proti odsouhlasenému grafickému vzorku barvy. Kupující byl seznámen s metodickými pokyny výrobce vozidla ohledně běžné spotřeby provozních kapalin vč. kapalin mazacích, pročež s touto metodikou výslovně souhlasí a považuje její obsah za ujednání kupní smlouvy.

1.6. Výhrada vlastnictví

1.6.1. Vozidlo zůstává do úplného zaplacení celé kupní ceny včetně eventuálních vedlejších sjednaných nákladů (např. zimní pneumatiky apod.) ve vlastnictví prodávajícího. Kupující se musí zdržet takového zacházení s vozidlem, které by mohlo ohrozit výhradu vlastnictví prodávajícího, zejména nesmí smluvně zcizit nebo zatížit vozidlo, ani převést práva z této smlouvy na třetí osobu bez souhlasu prodávajícího.

Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí vozidla (podpisem předávacího

protokolu a převzetím klíčů).

1.7. Rozvazovací podmínka

1.7.1. Smluvní strany tímto prohlašují, že v případě, kdy se kupující po uzavření kupní smlouvy rozhodne financovat pořízení vozidla prostřednictvím poskytovatele finančních služeb (leasing nebo úvěr) a postoupí práva ze smlouvy leasingovému vlastníku s tím, že se jeho pozice změní z kupujícího na uživatele, pozbude tato smlouva ke dni uzavření příslušné leasingové smlouvy účinnosti.

1.7.2. Kupující výslovně prohlašuje, že v případě postoupení práv z této smlouvy na leasingovou společnost dle bodu 1.7.1. této smlouvy bude záloha poskytnutá kupujícím na kupní cenu vozu v celé již zaplacené výši automaticky převedena na platbu ze smlouvy mezi prodávajícím a leasingovou společností (nástupce

kupujícího z kupní smlouvy).

1.8. Odpočet daně z přidané hodnoty

1.8.1 Kupující si je vědom skutečnosti, že při nákupu vozidla pro jeho podnikatelské účely a uplatnění vrácení DPH je konečný odpočet DPH závislý na zjištění příslušného finančního úřadu. Prodávající kupujícímu za vrácení DPH neodpovídá.

1.9. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já, níže podepsný jako subjekt údajů výslovně prohlašuji, že souhlasím:

a) dle čl.6, odst.1, písm. a) GDPR se zpracováním a archivací svých osobních údajů správcem osobních

údajů – firmou AUTONOVA Brno s.r.o. a v odůvodněných případech také s předáním třetím stranám v rozsahu: telefonní číslo, e-mailový kontakt, telefonní číslo, e-mailový kontakt, údaje o bydlišti, osobní identifikační údaje, rodné číslo, číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu, číslo průkazu ZTP, číslo pasu, číslo zbrojního průkazu, číslo průkazu veterána Armády ČR, včetně pořízení jejich kopií, potvrzení o příjmu, číslo bankovního účtu, výpis z bankovního účtu, inkaso/sipo (včetně pořízení jejich kopií), osvědčení o regsitraci (včetně pořízení jejich kopií), jiné.

Poskytnuté osobní údaje budou použity POUZE pro případné zpracování nabídky nového (ojetého) vozidla, sjednání financování u ŠKOFIN, úvěrových nebo leasingových společností, sjednání pojištění vozidla, zastoupení při jednání spojených s registrací, nebo dalšími úkony, na MÚ – odborech dopravy a STK.

Poskytnuté osobní údaje budou archivovány POUZE na dobu nezbytně nutnou – po dobu trvání smluvního vztahu a poté budou vymazány (skartovány)

b) dle čl.6, odst.1, písm. a) GDPR se zpracováním, archivací a předáním svých osobních údajů správci údajů

– firmou ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav v rozsahu: identifikační údaje o vlastníkovi (uživateli) vozidla (jméno, příjmení, rodné číslo), kontaktní údaje (adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailový kontakt), technické údaje o produktu, historie obchodování na e-shopu, kopie osobního dokladu (OP,ŘP) – z důvodu poskytování zvlášť zabezpečených služeb

Subjekt údajů je srozuměn, že tyto osobní údaje poskytuje do databáze ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav za účelem : vyřizování stížností zákazníků, poskytování poprodejních služeb, organizace a zajištění servisních akcí, nabídky a prodej v e-shopu ŠKODA AUTO, poskytování služeb konektivity, zajišťování předváděcích jízd, realizace marketingových aktivit, provozování MyŠkoda app,

Subjekt údajů souhlasí s archivací osobních údajů u výše uvedeného správce na dobu 5 let od posledního kontaktu / jiný časový úsek:

Subjekt údajů současně prohlašuje, že byl dle čl.5-7, čl.12-22 a čl. 34 GDPR poučen o svých právech v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů správci. Rovněž bere na vědomí a souhlasí – pokud to vyžadují okolnosti, s předáním svých osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu třetím stranám. Subjekt údajů prohlašuje, že byl rovněž poučen o tom, že může společnosti kdokoli zakázat písemně, nebo emailem využívání osobních údajů k marketingovým účelům.

*přeškrtnutím je možné projevit nesouhlas s danou textací.

1.10 Závěrečná ujednání

1.10.1. Tato smlouva podléhá právu České republiky, zejména se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Příslušný je soud na území České republiky. Smluvní strany prohlašují, že je jim terminologie této smlouvy srozumitelná, a pokud se vyskytnou odchylky od terminologie zákona č. 89/2012 Sb., nemají vliv na platnost a účinnost této smlouvy.

1.10.2. Kupující prohlašuje, že při jednání o uzavření této smlouvy mu byly sděleny všechny pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto smlouvu a případné další související smlouvy ve smyslu ust. § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a že neočekává ani nepožaduje od prodávajícího žádné další informace v této souvislosti.

1.10.3. Kupní smlouva je vyhotovena v písemné formě, přičemž veškeré její změny a úpravy mohou být prováděny pouze formou číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Nahrazení písemné formy e-mailovou komunikací bez toho, aniž by projevy obou smluvních stran byly vtěleny do jedné, byť elektronické listiny (PDF), se vylučuje. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že si tuto smlouvu řádně přečetly a s jejím obsahem souhlasí.

1.10.4. Každou změnu této smlouvy lze zásadně uzavřít pouze písemně s podpisem obou stran, přičemž každá podepsaná pozdější smlouva o předmětu koupě představuje novaci téže smlouvy a je platná v poslední podepsané verzi.

1.10.5. Prodávající může nabídku přijmout pouze ve znění potvrzeném kupujícím písemně v této smlouvě, s vyloučením možného přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 zák. 89/2012 Sb.

1.10.6. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.

1.10.7. Pokud některé z ujednání této smlouvy je nebo se stane neplatným, zdánlivým či neúčinným, neplatnost, zdánlivost či neúčinnost tohoto ujednání nebude mít za následek neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost smlouvy jako celku ani jiných ujednání této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné ujednání oddělitelné od zbytku smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné ujednání nahradit novým platným a účinným ujednáním, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ujednání.

1.10.8. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou exemplářích.

V případě platné RKS smlouvy (rámcová kupní smlouva), jsou v ní uvedené obchodní podmínky nadřazené všeobecným obchodním podmínkám v jednotlivých kupních smlouvách.

Průvodce o spotřebě pohonných hmot a emisích oxidu uhličitého (CO2), který obsahuje údaje o všech modelech osobních automobilů, je bezplatně dostupný na místě prodeje. Kromě schopnosti efektivního využití paliva, které jsou dány konstrukcí vozidla, hrají při určování spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého (CO2) roli také netechnické faktory, jako je způsob jízdy svozidlem. Oxid uhličitý (CO2) je hlavní plyn podporující vznik skleníkového efektu a významně přispívá k celosvětovému oteplování.

Poskytnutí informací o pneumatikách je splněním informační povinnosti stanovené právními předpisy, které však nedává kupujícímu možnost vybrat si na objednávané vozidlo konkrétní pneumatiku. Konkrétní pneumatiky, jimiž bude vozidlo vybaveno určuje výrobce s ohlednem na aktuální dodávku ze strany výrobců pneumatik v době výroby vozidla.

PDF soubor s informačními listy výrobku (pneumatiky) naleznete pod tímto odkazem

https://relasdatapdf.blob.core.windows.net/public/relas-pdf-cs-CZ-spec.pdf

PDF soubor s energetickými štítky pneumatiky naleznete pod tímto odkazem

https://relasdatapdf.blob.core.windows.net/public/relas-pdf-cs-CZ-sheet.pdf