Pravidla soutěží na sociálních sítích

Obecná ustanovení:

 • Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku nebo Instagramu – tam, kde je soutěž vyhlášená odpověď na soutěžní otázku.
 • Organizátorem soutěže je obchodní společnost AUTONOVA BRNO s.r.o., se sídlem Masná 418/20, 602 00 Brno, IČ: 46960341, zapsaná u krajského soudu v Brně, spisová značka: C 6252 (dále jen „organizátor“).
 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora i osoby ve smluvním vztahu s vyhlašovatelem a jeho dceřinými společnostmi.
 • Každý Soutěžící se může zapojit do soutěže kterýkoli den v době konání soutěže, avšak pouze jednou (1x) během celé doby konání soutěže. Pokud by se tentýž soutěžící účastnil z více účtů, budou všechny jeho pokusy ze soutěže vyřazeny. V případě, že by se soutěžící pokusil do soutěže zapojit vícekrát, za soutěžní se bude považovat pouze jeho první zapojení do soutěže.
 • Zájemce, který splňuje stanovené podmínky, se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže je fanouškem Facebookového/Instagramového profilu a najde na ní soutěžní příspěvek označený slovem Soutěž! a napíše pod něj v českém jazyce komentář dle pokynů soutěže.
 • Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
 • Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Meta Inc. a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv společnosti Facebook, popř. Meta Inc.
 • Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

Ochrana osobních údajů:

 • Soutěžící bere na vědomí, že vyhlašovatel soutěže je v případě akceptace těchto pravidel, resp. vstupem soutěžícího do soutěže, oprávněn v postavení správce zpracovávat osobní údaje soutěžícího, a to v rozsahu jméno a příjmení, pohlaví, e-mailová adresa, telefonní číslo, uživatelské identifikační číslo na síti Facebook/Instagram, a doručovací adresa, to vše za účelem realizace soutěže, zejména za účelem prověření účasti soutěžícího v soutěži a dodržování těchto pravidel, vyhodnocení soutěže a vyhlášení výherců, jakož i jejich kontaktování a předání výher.
 • Právním základem pro uvedené zpracování osobních údajů je splnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu založeného těmito pravidly.
 • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
 • Veškeré osobní údaje soutěžícího budou uloženy jen po dobu nezbytně nutnou, nejdéle pak po dobu 1 roku po ukončení soutěže.
 • Soutěžící bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být v rozsahu a k účelům uvedeným výše zpracovávány pro vyhlašovatele i prostřednictvím zpracovatelů pověřených na základě písemné smlouvy a prostřednictvím nástrojů sociální sítě Facebook/Instagram.
 • Údaje mohou být zpracovávány automatizovaně, případně oprávněnými zaměstnanci vyhlašovatele soutěže. Soutěžící dále bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje mohou být v souvislosti se zasláním výhry v Soutěži zpřístupněny dopravním společnostem.
 • Soutěžící též bere na vědomí, že má právo požadovat od správce potvrzení ohledně zpracování výše uvedených osobních údajů, právo na přístup k těmto údajům, právo na jejich opravu či doplnění, blokaci resp. omezení jejich zpracování nebo jejich likvidaci resp. vymazání, jakož i právo podat stížnost přímo dozorovému úřadu (www.uoou.cz).
 • Soutěžící má dále právo požádat správce o předání osobních údajů, jež poskytl správce, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požadovat, aby údaje v uvedeném formátu správce předal přímo jinému správci, je-li to technicky možné.
 • Pro dotazy a komunikaci týkající se vašich práv ve vztahu k osobním údajům využijte e-mailovou adresu: marketing@autonova.cz.
 • Berete na vědomí, že poskytnutím osobních údajů prostřednictvím sítě Facebook budou tyto údaje dále též zpracovávány dalším správcem, a to společností Meta, a to dle podmínek uplatňujících se na váš smluvní vztah resp. Facebook/Instagram uživatelský účet. Vyhlašovatel v takovém případě není jakkoliv schopen ovlivnit rozsah jakým budou vaše osobní údaje společností Meta dále zpracovávány ani toto zpracování nijak neurčují a nejsou tudíž v postavení společného správce k těmto osobním údajům. V tomto ohledu se prosím obracejte se svými dotazy a právy přímo na společnost Meta dle aktuálních podmínek pro používání sítě Facebook/Instagram.

Mechanika soutěže a výhry:

 • Výherce bude o získání výhry informován pořadatelem krátce po skončení doby konání soutěže, nejpozději však do pět (5) pracovních dnů po uplynutí doby konání soutěže, a to formou odpovědi od pořadatele na jeho soutěžní komentář, nebo formou soukromé zprávy od pořadatele v prostředí zpráv na Facebooku, tj. v Messengeru popř. Instagramu. Pořadatel také vyzve výherce, aby ho kontaktoval soukromou zprávou pro potřebu doručení výhry. Ostatní soutěžící, kteří nevyhrají, nebudou nijak vyrozuměni.
 • Jestliže výherce nezareaguje do 48 hodin od vyhlášení výherce, výhra propadá vyhlašovateli soutěže. Výhra propadá vyhlašovateli také v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoli před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce.
 • Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.
 • V případě doručování výhry běžnou poštovní nebo obdobnou přepravou na území České republiky, hradí náklady na doručení vyhlašovatel. V případě, že výhru nebude možné doručit na výhercem poskytnutou adresu z důvodu na straně výherce, je výherce povinen vyhlašovateli nahradit náklady vynaložené na dopravu a zabalení výhry.
 • V případě, že výhrou je zapůjčení vozu ŠKODA/motocyklu na specifikované období, se jedná o uvedený model vozu ŠKODA/motocyklu ve Facebookovém/Instagramovém příspěvku pořadatele. Pokud model vozu ŠKODA/motocyklu není specifikován, dojde k upřesnění modelu vozu/motocyklu dle přání výherce a současně dle možností pořadatele.

Práva k poskytnutému obsahu:

 • Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je oprávněn udělovat licence.
 • V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoli po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody či újmy vzniklé v této souvislosti vyhlašovateli a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit (resp. odčinit vzniklé újmy).
 • Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla vyhlašovateli anebo jiné osobě jakákoli škoda či jiná újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) a nebo náklady, je soutěžící povinen je v plném rozsahu uhradit.
 • Splněním soutěžního úkolu (např. odesláním komentáře, fotografie apod.) poskytuje soutěžící vyhlašovateli bezplatnou nevýhradní licenci pro území celého světa, na dobu trvání majetkových práv k dílu, bez množstevního omezení, a to ke všem způsobům užití poskytnutého obsahu.
 • Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje vyhlašovateli souhlas ke zveřejnění díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i k tomu, aby vyhlašovatel uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem.
 • V případě, že soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti, podobizna nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící odesláním soutěžního příspěvku vyhlašovateli a na dobu 3 let bezplatný souhlas s užitím prvků osobní povahy pro marketingové účely vyhlašovatele.
 • V případě odvolání souhlasu soutěžícím před uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě, aniž by to odůvodňovala podstatná změna okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit vyhlašovateli škodu, která vyhlašovateli v důsledku odvolání souhlasu vznikla.
 • Soutěžní příspěvek nesmí porušovat jakékoli právní předpisy či právem chráněné zájmy vyhlašovatele nebo třetích osob ani nabádat k jejich porušování. Soutěžní příspěvek musí být v souladu s dobrými mravy.
 • Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní příspěvky, jež nebudou, byť jen okrajově či částečně, splňovat stanovené podmínky soutěže anebo které odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži.
 • Vyhlašovatel má současně právo nezařadit do soutěže nebo ze soutěže vyřadit takové příspěvky, jejichž následným šířením by mohl ohrozit nebo porušit jemu uložené právní anebo smluvní povinnosti nebo jejichž šíření by bylo v rozporu se zájmy vyhlašovatele.
 • Do soutěže tedy nebudou zařazeny nebo z ní budou vyřazeny zejména soutěžní příspěvky, které:
  • nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly;
  • odporují dobrým mravům;
  • zachycují činnosti jakkoli nebezpečné a ohrožující zdraví, jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům;
  • jakýmkoli způsobem porušují či ohrožují obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo jsou jakýmkoli způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
  • obsahují náboženský nebo politický podtext;
  • mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení;
  • zmiňují či obsahují referenci na konkurenční produkty k produktům vyhlašovatele.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo konečného posouzení soutěžních děl.

Ostatní podmínky:

 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit.
 • Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována.
 • Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Facebook/Instagram nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele, nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy.
 • Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook/Instagram. Každý soutěžící zapojením do soutěže osvobozuje společnost Meta od všech závazků s ní souvisejících.
 • Společnost Meta Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.
 • Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze na adresu vyhlašovatele marketing@autonova.cz.

V Brně dne 1. 11. 2022.